ေငြခ်က္ခ်င္းအပ္ အတိုးခ်က္ခ်င္း ယူႏိုင္မည့္ 

Kyo U Account 

enCASH-website (1).jpg
Maxi-Cash(website photo).jpg

Maxi-Cash အေကာင့္

အျမင့္ဆုံး အတိုးႏႈန္း ၉.၇၅% ျဖင့္ လစဥ္အတိုး ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္မည့္ Maxi-Cash အေကာင့္

insta cash.jpg

INSTACash

ေငြသားထုတ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုပဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ႏိုင္မည့္ အေကာင့္

ezy biz.jpg

EZYBiz

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…