ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔အေၾကာင္း

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ AGDဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပတြင္လည္း AGD ဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ သင့္ကို ေက်နပ္မႈ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝယုံၾကည္ပါသည္။
 

The Bank that grows with you.

The purpose of all life is development and enrichment. Every Human Being, in fact, every living thing, has an inalienable right to all the development to which it is capable.

A Human Being’s right to life implies his right to have the free and unrestricted access of all things, which may be necessary to assist him realize his fullest mental, spiritual, and physical potential. In other words, every human being has the right to be rich and enjoy everything life has to offer.

There are three major motives for our lives: We live for our body. We live for our mind. And, we live for our soul. These three constituents are, at the same time, both highly distinctive of each other, as well as highly inter-dependent from each other.

What do we stand for?
 

ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 

ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အဓိကထားၿပီး ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
 

ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ အျမင္

 

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံႀကီးအတြက္ ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

AGD Bank in Numbers

700k

သံုးစဲြသူဦးေရ

190+

ATMS

77

ဘဏ္ခဲြအေရအတြက္

 

Do you want to work for AGD Bank?

ကၽြနု္ပ္တို႔ အေလးအျမတ္ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား

01
ထိုးထြင္းႀကံဆမႈရွိျခင္း
AGD ဘဏ္၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ထိပ္ဆုံးျဖစ္ေနေစရမည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ယခုအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ရန္အတြက္ သာမက၊ အနာဂတ္တြင္လည္း သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္။
02
လူထုကို အေလးအျမတ္ ျပဳျခင္း
AGD ဘဏ္သည္ မိမိတို႔၏သုံးစြဲသူမ်ား သာမက မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အႀကံေပးမႈမ်ားကိုလည္း အေလးထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းတိုးတက္မႈသည္ AGD ဘဏ္အတြက္ အေရးပါ၍ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ ဂုဏ္ျပဳေပးပါသည္။
03
႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
AGD ဘဏ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ အေပးအယူႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း ထင္သာျမင္သာရွိစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
04
ႏွလုံးသားျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနာဂတ္လွပေစရန္ AGD ဘဏ္ အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ ဦးစြာတည္ေဆာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
05
ကတိျပဳျခင္း
ျမင့္မားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္းလုံးမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ အာမခံ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ Customer မ်ားအား ကတိေပးခ်က္

01

မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖေပးျခင္း

သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲေလ့လာၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုေပးအပ္ပါသည္။ AGD ဘဏ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

02

တရားမွ်တစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ဘဏ္၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည့္ခိုင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ AGD ဘဏ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသျဖင့္  သုံးစြဲသူမ်ားကို အေလးအနက္ထားၿပီး ဆက္ဆံပါသည္။

03

အခ်ိန္ ေနရာမေ႐ြး သင့္အတြက္ အၿမဲရွိျခင္း

သင္၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ AGD ဘဏ္သည္ သင္ႏွင့္အတူ အၿမဲရွိေနပါသည္။

04

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာသင္ယူျခင္း

သုံးစြဲသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အထူးႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

Corporate Social Responsibility 

AGD ဘဏ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္စိမ္းလန္းလွပလာေစေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

Awards & Achievements