ျမန္မာျပည္၏ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္မႈျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ AGDPayကို မိတ္ဆက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ AGDPay သည္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲခေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ေငြစုစာရင္း နွင့္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ Merchant ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္၌အသံုးျပဳနိုင္ျပီး mobile top-up ကိုလည္း လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

AGD Pay ကိုအသံုးျပဳ ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား
 • AGDPayအသံုးျပဳသူအခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲ နိုင္ျခင္း
 • AGDPayလက္ခံေသာ merchant မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်နိုင္ျခင္း
 • AGD Pay QR code ျဖင့္ေငြေပးေခ်လက္ခံႏိုင္ျခင္း
 • ATM PIN နံပါတ္ ေျပာင္းနိုင္ျခင္း
 • AGDPay application passcode ေျပာင္းနိုင္ျခင္း
 • Debit / Credit card ကို lock/unlock ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • ေငြလက္က်န္ကို စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း
 • အသံုးျပဳထားေသာ transaction မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း
 • Card နံပါတ္အပါအ၀င္ personal information မ်ားကိုပါ ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း
 • Live support မွတဆင့္ AGD ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူနိုင္ျခင္း
 • Visa Credit Card Repayment ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
   
Do you need more information?

09 96 499 3838

agdpay@agdbank.com