123456 2234-5678-9104-4560 Grand Prize 20000000
123457 2234-5678-9104-4561 Grand Prize 20000000
123458 2234-5678-9104-4562 2nd Prize 500000
123459 2234-5678-9104-4563 2nd Prize 500000
123460 2234-5678-9104-4564 2nd Prize 500000
123461 2234-5678-9104-4565 3rd Prize 300000
123462 2234-5678-9104-4566 3rd Prize 300000
123463 2234-5678-9104-4567 3rd Prize 300000
123464 2234-5678-9104-4568 3rd Prize 300000
123465 2234-5678-9104-4569 3rd Prize 300000
123466 2234-5678-9104-4570 3rd Prize 300000
123467 2234-5678-9104-4571 3rd Prize 300000
123468 2234-5678-9104-4572 3rd Prize 300000
123469 2234-5678-9104-4573 3rd Prize 300000
123470 2234-5678-9104-4574 3rd Prize 300000
123471 2234-5678-9104-4575 4th Prize 100000
123472 2234-5678-9104-4576 4th Prize 100000
123473 2234-5678-9104-4577 4th Prize 100000
123474 2234-5678-9104-4578 4th Prize 100000
123475 2234-5678-9104-4579 4th Prize 100000
123476 2234-5678-9104-4580 4th Prize 100000
123477 2234-5678-9104-4581 4th Prize 100000
123478 2234-5678-9104-4582 4th Prize 100000
123479 2234-5678-9104-4583 4th Prize 100000
123480 2234-5678-9104-4584 4th Prize 100000
123481 2234-5678-9104-4585 4th Prize 100000
123482 2234-5678-9104-4586 4th Prize 100000
123483 2234-5678-9104-4587 4th Prize 100000
123484 2234-5678-9104-4588 4th Prize 100000
123485 2234-5678-9104-4589 4th Prize 100000
123462 2234-5678-9104-4566 3rd Prize 300000

လစာေပး ၀န္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္ရဲ႕ ရိုးရွင္းျပီး အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ လစာေပး၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

Key features
  • အသံုးစာရိတ္မ်ားေလ်ာ့က်ျခင္း
  • Payroll service ကိုအသံုးျပဳျပီးလုပ္ငန္း ၀င္ေငြတိုးတက္ေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း
  •  Improve accuracy and compliance issues.
  • သင့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိက်စြာလစာေပးနိုင္ျခင္း
  • Payroll via e-banking is also available

အေသးစိတ္သိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ corporatebanking@agdbank.comသို႕ စာေရးသားလိပ္မူျပီးေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။