တိုကင္ေပးေဝမႈ ပုံစံအသစ္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

October 4, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

၄ ရက္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၁ မွစတင္၍ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ တိုကင္ေပးေဝမႈ ပုံစံအသစ္အား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၃ခုတြင္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၂ ခုတြင္ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ ေသာၾကာေန႔တိုင္းလည္းေကာင္း တိုကင္မ်ားေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အားလုံး အဆင္ေျပစြာ ေငြထုတ္၊ ေငြလႊဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကို ၁ပတ္တြင္ ေငြထုတ္ယူမႈ တိုကင္တစ္ခု ႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားသိုေငြလႊဲျခင္းတိုကင္ တစ္ခုစီ တို႔သာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္  တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္ ဘဏ္ခြဲႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားကို ပုံပါ စာရင္းတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္အခ်ိန္ -  နံနက္ ၇:၀၀ နာရီ

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာပမာဏ - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက အီးေမးလ္ customersupport@agdbank.com (သို႔) ဖုန္း - +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) AGD ဘဏ္၏ Facebook page messenger (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 

News
Promotions
November 28, 2022
ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္ အတိုး ၉.၉% ကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္မည့္အျပင္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို…
November 21, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023