တိုကင္ေပးေဝမႈ ပုံစံအသစ္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

October 4, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

၄ ရက္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၁ မွစတင္၍ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ တိုကင္ေပးေဝမႈ ပုံစံအသစ္အား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၃ခုတြင္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၂ ခုတြင္ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ ေသာၾကာေန႔တိုင္းလည္းေကာင္း တိုကင္မ်ားေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အားလုံး အဆင္ေျပစြာ ေငြထုတ္၊ ေငြလႊဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကို ၁ပတ္တြင္ ေငြထုတ္ယူမႈ တိုကင္တစ္ခု ႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားသိုေငြလႊဲျခင္းတိုကင္ တစ္ခုစီ တို႔သာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္  တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္ ဘဏ္ခြဲႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားကို ပုံပါ စာရင္းတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္အခ်ိန္ -  နံနက္ ၇:၀၀ နာရီ

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာပမာဏ - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက အီးေမးလ္ customersupport@agdbank.com (သို႔) ဖုန္း - +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) AGD ဘဏ္၏ Facebook page messenger (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022