တိုကင္မလိုပဲ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း

February 4, 2022

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ Customer မ်ား ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနသည္ကို ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေငြသားထုတ္ယူရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ ၄ ရက္ေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္ကာ တိုကင္ယူစရာမလိုပဲ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ အမ်ားဆုံး ၁၀ သိန္းအထိ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး‌အပ္ပါသည္။

တိုကင္မယူပဲ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ထုတ္ယူခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္  ေငြက်ပ္ ၅သိန္းကို ေငြသားထုတ္ယူၿပီး က်န္ ၅သိန္းကို Interbank ျဖင့္မိမိႏွစ္သက္ဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက လႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ ေငြသားထုတ္ယူရာတြင္ မိမိထုတ္ယူမည့္ ဘဏ္ခြဲ၏ေငြထုတ္ေပးရက္တြင္သာ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြသားထုတ္ယူျခင္းကို customer တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထုတ္ယူလိုေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေငြအပ္ႏွံထားေသာ AGD ဘဏ္ခြဲတြင္ အေသးစိတ္ လာေရာက္စုံစမ္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022