(၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားအစည္းအေဝး

April 9, 2022

AGD ဘဏ္၏ CEO ဦးထူးထက္ေတဇသည္ (၇) ရက္ႏွင့္ (၈) ရက္ေန႔ ဧၿပီလ ၂၀၂၂ တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ Virtual စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ  (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအလြန္ကာလတြင္ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတိုးတက္လာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘ႑ာေရး မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလဲလာမည့္ အေျခအေနမ်ား ၊ အာဆီယံဘ႑ာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရျခင္းအတြက္ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း တိုးတက္လာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အာဆီယံဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

News
Promotions
June 26, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္…
June 24, 2022
AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash အေကာင့္တို႔၏ ‌‌စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေငြစုကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 30. 06. 2022