အပတ္စဥ္ ေငြသားထုတ္ယူမႈႏွင့္ ေငြလႊဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ား

June 26, 2022

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD  ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊

လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ အတြက္ ေငြထုတ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အားလုံး အဆင္ေျပစြာ ေငြထုတ္၊ ေငြလႊဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြထုတ္ယူမႈ တိုကင္တစ္ခု ႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲျခင္းတိုကင္ တစ္ခုစီ တို႔သာ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္အခ်ိန္ -  နံနက္ ၇:၀၀ နာရီ

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာပမာဏ - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း

တစ္ျခားဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (interbank transfer)  - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း

တိုကင္မယူပဲ တစ္လအတြင္း ေငြက်ပ္ ၁၀သိန္း ထုတ္ယူခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၅သိန္းကို ေငြသားထုတ္ယူျခင္း၊ က်န္ ၅သိန္းကို Interbank ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း တို႔ကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုကင္ရယူကာ ေငြထုတ္ျခင္း၊ အျခားဘဏ္သို႔ေငြလႊဲျခင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေငြလႊဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီးေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ တိုကင္မလိုပဲ ေငြက်ပ္ ၅သိန္းကို ေငြသားထုတ္ယူျခင္း၊ က်န္ ၅သိန္းကို Interbank ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း တို႔ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက အီးေမးလ္ contact@agdbank.com (သို႔) ဖုန္း - +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) AGD ဘဏ္၏ Facebook page messenger (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

News
Promotions
June 26, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္…
June 24, 2022
AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash အေကာင့္တို႔၏ ‌‌စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေငြစုကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 30. 06. 2022