အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔

August 6, 2022

ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏  ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ မွစတင္ၿပီး ၂၀၂၂ ယေန႔အထိ ၁၂ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ယုံၾကည္စြာ လက္တြဲခဲ့ၾကသည့္ Customer မ်ား၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ AGD ဘဏ္မိသားစု ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း အေကာင္းမြန္ဆုံး ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား အျမင့္ဆုံးအတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေငြစုတိုးပြားေစႏိုင္ဖို႔ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022