ျပည္သူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ AGD ဘဏ္ ATM စက္တည္ေနရာမ်ား အသိေပးေၾကညာျခင္း

June 1, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊  

လူႀကီးမင္းတို႔ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ အတြက္ ေငြျဖည့္သြင္းမႈျပဳလုပ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေသာ ATMစက္မ်ားကို ေန႔စြဲႏွင့္တကြ ေအာက္ပါပုံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

*ATM မွတဆင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း - တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း*

AGDဘဏ္ ATM ကတ္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ လိမ္လည္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

- ATM မွေငြထုတ္ယူမႈအတြက္ တိုကင္ႏွင့္ အျခားေသာစာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။


-  မိမိ၏ ကတ္အား သူတပါးထံ (AGDဘဏ္ဝန္ထမ္းဟုဆိုသူမ်ားထံသို႔ပါ) ေပးအပ္ထားျခင္းမျပဳလုပ္ပါရန္။


- ATMကတ္ ၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ password တို႔ကို သူတပါးထံ (AGDဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားထံပါ) မွ်ေဝျခင္းလုံးဝ မျပဳလုပ္ပါရန္။ ဘဏ္မွထိုအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းဆိုျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022