ဘဏ္ခြဲအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာျခင္း

April 20, 2021

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ customer မ်ားရွင့္၊ 

အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံး လိုအပ္ေသာ အေျခခံဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ပါရွိေသာ ဘဏ္ခြဲအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္တိုင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္တိုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားရန္လည္း ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ update စာရင္းကို  www.agdbank.com/news တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒါ့အျပင္ AGD ATM စက္မ်ားအားလုံး Online ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေငြသားရွိေစရန္လည္း အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စာရင္းကိုလည္း AGD Bank ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

ယခုေငြထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀ 
လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္မွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀
ATM မွတဆင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁.၅ သိန္း

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023