ျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ AGDဘဏ္ ATMစက္ တည္ေနရာမ်ား အသိေပးေၾကညာျခင္း

April 1, 2021

AGDဘဏ္ အသုံးျပဳသူ ျပည္သူမ်ား ေငြထုတ္ယူမႈ လြယ္ကူေစရန္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေစာင့္ၾကည့္ ေငြျဖည့္သြင္းေပးထားေသာ ATM စက္မ်ားကိုတည္ေနရာႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေငြထုတ္ယူမႈ မ်ားျပားျခင္း ႏွင့္ သတင္းတင္ျခင္း  အခ်ိန္ကြာဟမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ATM မ်ား out of service ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လည္း ေခတၱခဏသာျဖစ္ၿပီး ေငြျပန္လည္ ျဖည့္သြင္း ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

*ATMမွတဆင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း-တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃သိန္း*

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023