COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း Customer မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဝန္းက်င္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ား။

April 23, 2020

COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း Customer မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဝန္းက်င္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ား။

၂၃ရက္၊ ဧၿပီ ၂၀၂၀

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ကမၻာႏွင့္ တဝွမ္းျဖစ္ပြားေနေသာ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ၏ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး မိမိတို႔၏ Customer မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ AGD ဘဏ္၏ဝန္းက်င္ကို ေသခ်ာစြာလုံျခဳံမႈရွိေစရန္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာစီမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Customer မ်ားကို Support ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား။

AGD ဘဏ္၏ အဓိကက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုမွာ ယခုလိုအခက္အခဲမ်ားၾကဳံေနရခ်ိန္ တြင္ Customer မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ Customer မ်ားအားလုံး၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိုဘိုင္း(သို႔မဟုတ္) အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသုံးျပဳၿပီး စီမံနိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစခဲ့ပါသည္။ AGD Customer မ်ားအေနျဖင့္ Onepay မိုဘိုင္း အက္ပ္ပလီေကးရွင္းကိုလည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ား အားလုံးသည္ ပုံမွန္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ၿပီး Customer မ်ားကို feature အသစ္မ်ားျဖင့္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလၽွက္ရွိပါသည္။

AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလုံးတြင္

•        Customer မ်ားကို သီးျခားစြာေစာင့္ဆိုင္းေစျခင္း၊ ေနရာျခားထိုင္ဖို႔ရန္ညႊန္ၾကားေတာင္းဆိုျခင္း၊ ဘဏ္ခြဲအတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္မီ လက္သန႔္ေဆးမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း။

•        ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ Customers မ်ားအား ကိုယ္အပူခ်ိန္ မျဖစ္မေနစစ္ေဆးၿပီးမွ ဘဏ္တြင္း၊ ႐ုံးတြင္းသ႔ို ဝင္ေရာက္ေစျခင္း။

•        ယခုကာလတြင္လည္း ပုံမွန္ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘဏ္ဖြင့္ရက္မ်ားအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးျခင္း။

•        ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံမ်ား (PPE) အျဖစ္ မ်က္ႏွာဖုံး၊ လက္အိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာ Customer မ်ား၏ လုံျခဳံေရးအတြက္ပါ အခ်ိန္တိုင္းဝတ္ဆင္ထားျခင္းတ႔ိုပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို အခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအလြယ္တကူ ရရွိနိုင္ဖ႔ို မည္မၽွအေရးႀကီးေၾကာင္းကို AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး Customer မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္  COVID-19 အၾကပ္အတည္း လြန္ေျမာက္ေသာ ကာလထိ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ဆက္လက္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

•        Digital နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြသားကိုင္ေဆာင္ဖို႔ မလိုပဲ ေငြသုံးစြဲမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ မိုဘိုင္းႏွင့္အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သုံးစြဲနိုင္ေသာ ကန႔္သတ္ပမာဏမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း။ 

•        ATM မွေငြထုတ္ျခင္းအတြက္ ယခင္သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ေန႔လၽွင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းအစား က်ပ္ သိန္း ၃၀ အထိ ထုတ္ယူနိုင္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးထားျခင္း။

•        Credit Card သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေငြသားျပန္လည္ေပးသြင္းမႈအတြက္ ေနာက္က်ေၾကးမ်ားအား မတ္လ ၂၆ရက္မွ ဧၿပီလ ၃ဝရက္ေန႔အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း။

•        Hire Purchase ေခ်းေငြေနာက္က်ေၾကးမ်ားကုိ လည္း ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း ကင္းလြတ္ေပးထားျခင္း။

•        ေခ်းေငြအသစ္ရယူသူမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးထားျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္လည္း ယခင္ေပးေခ်ထားမႈမွတ္တမ္းမ်ားေပၚသုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလို ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

•        AGD ဘဏ္၏ Customer မ်ားအေနျဖင့္ အျမင့္ဆုံးအတိုးႏႈန္းမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေငြစုအပ္ေငြ၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳမႈတို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

 

Retail Customer မ်ားအားလုံးအတြက္

ထို႔အျပင္ AGD ဘဏ္ရဲ့ retail customer မ်ားအားလုံးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး AGD Fast Pass ႏွင့္ Virtual Branches ဟုေခၚဆိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကိုလည္း မၾကာခင္ စတင္အသုံးျပဳသြားနိုင္ရန္ စီစဥ္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး Customer မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို၏ မိုဘိုင္း အက္ပ္ပလီေကးရွင္းမွတဆင့္ ဘဏ္သို႔ မလာေရာက္ခင္ႀကိဳတင္ၿပီး appointment ရယူနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသ႔ိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္တြင္ဝန္ေဆာင္မႈရရွိမႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ ၾကာခ်ိန္မ်ားကို သိသာစြာေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္အျပင္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းၾကပ္ခ်ိန္မ်ားကိုပါ ေရွာင္ရွားၿပီး ဘဏ္ကိုလာေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Corporate Customer မ်ားအားလုံးအတြက္

AGD ဘဏ္၏ corporate customer မ်ားအားလုံးအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္တို႔တြင္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းျခင္း၊ ဥပမာ AGD ဘဏ္အေကာင့္မွ အျခားဘဏ္အေကာင့္သို႔ ဘဏ္သ႔ိုလာေရာက္ရန္မလိုဘဲ အလြယ္တကူေငြလႊဲနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ Online Banking မွတဆင့္ အေကာင့္စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္လည္း access မ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

AGDPay အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံးအတြက္

AGDPay ကိုအသုံးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအားလုံးအတြက္၊ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအားလုံး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

•        ေန႔စဥ္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးအေပၚ ၃ဆ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ျခင္း။

•        AGDPay အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံး Transaction တစ္ေၾကာင္းလၽွင္ သိန္း 300 က်ပ္ႏွင့္ တစ္ေန႔လၽွင္ သိန္း ၁၅၀၀ အထိ အသုံးျပဳနိုင္ျခင္းတ႔ိုပဲ ျဖစ္ပါသည္။

 

Onepay အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံးအတြက္

Onepay သည္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုထဲေပၚတြင္ အသုံးျပဳေသာ user မ်ားႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိုဘိုင္းေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ား အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးထားေသာ Lifestyle အပ္ပ္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Onepay တြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး AGD ဘဏ္သည္ Onepay ၏ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ပါသည္။

Onepay ၏ တရားဝင္ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာမိတ္ဖက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ AGD ဘဏ္သည္ ၄င္း၏ Customer မ်ားအတြက္ လူေနမႈပုံစံကို ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ အက္ပ္ပလီေကးရွင္းမွ တဆင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း  ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေပးေနပါသည္။

•        Onepay အသုံးျပဳသူ Level 1 user မ်ားကို တစ္ေန႔လၽွင္ က်ပ္ ၄သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲနိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း။

•        Onepay အသုံးျပဳသူ Level 2 user မ်ားကို တစ္ေန႔လၽွင္ က်ပ္ သိန္း ၅၀ အထိ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲနိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း။

•        COVID -19 ႏွင့္ပက္သက္ေသာ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို Onepay အက္ပ္ထဲတြင္ အလြယ္တကူၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ Onepay မွျပင္ဆင္ေနျခင္း တို႔ပဲျဖစ္သည္။   

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလုံးအတြက္

သာမာန္ဖ်ားနာမႈအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းလၽွင္ အားေပးေထာက္ပံ့ၿပီး မိမိတ႔ိုေနအိမ္မ်ားမွ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းႏွင့္ AGD အေနျဖင့္လည္း အေရးေပၚေဆးဝါးမ်ား အရံသင့္ထားရွိ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သၾကၤန္ကာလပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိတ႔ို၏ ေနအိမ္တြင္ ၁၄ရက္ self-quarantine ေနဖို႔ရန္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထပ္မံၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိပါသည္။

•        ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဘဏ္သ႔ိုမဝင္ေရာက္မီ အပူခ်ိန္တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈ ခံယူၿပီးမွ ဘဏ္အတြင္းႏွင့္ ႐ုံးဌာနမ်ားသိ႔ု ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း။

•        ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ COVID -19 ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ဆင္ေသာ ေနထိုင္မေကာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ယူရန္မလိုဘဲ ဖ်ားနာခြင့္ ရယူနိုင္ျခင္း။

 

•        မတ္လ (၁၄)ရက္မွစတင္ၿပီး AGD ၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ အလုပ္သို႔လာေစျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားမွ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနအိမ္တြင္သာ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း။

•        ယခုကာလအတြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနျခင္းကို ဘဏ္၏ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားအားလုံးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို မ်က္ႏွာဖုံး၊ လက္သန႔္ေဆး၊ မ်က္ႏွာအကာမ်ားအသုံးျပဳၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေစျခင္း။

•        ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားစီးနင္းျခင္းမွေရွာင္ရွားေစျခင္းျခင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္းႏွင့္ အမ်ားသုံးယာဥ္လိုင္းမ်ားအသုံးျပဳေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳ၊ပို႔ယာဥ္မ်ားစီစဥ္ထားရွိေပးျခင္း။

•        Case-71 ႏွင့္ ထိစပ္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ၂၁ရက္ထပ္ပိုေသာ ကာလအထိ self-quarantine ေနေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာျခင္း။

•        AGD ဘဏ္၏ စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ HR ဌာနတ႔ိုမွလည္း quarantine ေနေနသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ စားစရာမ်ား လိုအပ္ျပတ္လပ္မႈမရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း။

ဧၿပီ (၁)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြါခြါေနျခင္း အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဖ႔ိုႏွင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား မ်ားျပားစြာရွိေနမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာအသီးသီးမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Customer မ်ားအတြက္ ၾကဳံေတြ႕လာနိုင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေနအိမ္မွ အလုပ္လုပ္ဖို႔ရန္ ဦးစြာခြင့္ျပဳစီမံေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသ႔ို COVID-19 အား ခုခံတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ N95 မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းသုံး မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား၊ X-ray စက္၊ PPE ဝတ္စုံမ်ားႏွင့္ ေငြသားမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ထ႔ိုအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း က်န္းမာေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံ လႉဒါန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စိတ္ခ်လုုံျခဳံမႈရွိေအာင္ဘယ္လိုေနထိုင္ႏိုင္မလဲ

ယခုကာလအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို နားစြင့္ထားရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ပိုမိုျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါကလည္း ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ရန္အတြက္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

•        ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚတုန႔္ျပန္ေရး ဌာန (ေနျပည္ေတာ္) – 067- 3420268

•        ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန  – 09-449001261, 09-794510057

•        မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန – 09-2000344, 09-43099526

•        Health Quarantine Unit (ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္) - 09-799983833

စသည္ တ႔ိုအျပင္ https://www.who.int/myanmar/news/detail/17-03-2020-advice-for-the-public   တြင္လည္း ေနာက္ဆံုးရ က်န္းမာေရး သတင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သိုေသာ ကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ customer မ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္းလည္းျပာၾကားလိုပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္ ယခုလို အၾကပ္အတည္းအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးစားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနေသာ AGD ဘဏ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ Corona ဗိုင္းရပ္စ္၏ ရိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုး ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ သင္ႏွင့္ သင္ခ်စ္ခင္ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး ေဘးကင္းလုံျခဳံပါေစၾကာင္း AGD ဘဏ္မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023