တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ အတိုးႏႈန္းအသစ္ႏွင့္ EZYCash Platinum အေကာင့္

November 1, 2022

တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ အတိုးႏႈန္းအသစ္ႏွင့္ EZYCash Platinum အေကာင့္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔ မွစတင္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ေငြသား အကန႔္အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ EZYCash Platinum အေကာင့္ကို အသုံးျပဳသူ Customer မ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေစဖို႔ အတြက္ ျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုးျမႇင့္လိုက္ပါသည္။

ပ်မ္းမွ် ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ - အတိုးႏႈန္း ၈.၅% p.a.

EZYCash Platinum အေကာင့္တြင္ ရရွိေသာအတိုးကို လစဥ္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လတစ္လ၏ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိမွသာလွ်င္ လစဥ္အတိုးခံစားရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အကန႔္အသတ္မရွိ ေငြထုတ္ယူရင္း ျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းထားအသစ္ EZYCash Platinum အေကာင့္ အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္း အပ္ႏွံဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
November 28, 2022
ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္ အတိုး ၉.၉% ကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္မည့္အျပင္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို…
November 21, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023