အပ္ေငြအေကာင့္အမ်ိဳးအစားအသစ္ - EZYCash

May 9, 2021

AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာျခင္း။

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး AGD ဘဏ္တြင္ေငြသားအပ္ႏွံလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ေပးၿပီး၊ မိမိအပ္ထားေသာဘဏ္ခြဲတြင္ အကန႔္အသတ္မရွိ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အထူးအပ္ေငြစာရင္းအသစ္ျဖစ္တဲ့ EZYCash Account ကို ယေန႔မွာစတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

EZYCash အေကာင့္ကို တစ္ဦးသာမက ပူးတြဲအေကာင့္အေနျဖင့္လည္း ဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ကိုအတိုးႏႈန္းအမ်ားဆုံး ၆% ျဖင့္ ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ခ်က္ေပးသည့္အျပင္ လစဥ္အတိုးလည္း ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္မွာဆိုေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲတိုင္းမွာ အျမန္သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022