အျမင့္မားဆုံး ၁၀% အထိ အတိုးႏႈန္းအသစ္ ခံစားရရွိနိုင္မည့္ ေငြစုကာလအသစ္မ်ားျဖင့္ Maxima Deposits

July 1, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

အျမင့္မားဆုံးအတိုးမ်ားျဖင့္ ေငြစုနိုင္ေသာ Maxima Deposits တြင္ ေငြစုသက္တမ္း ၁လ ႏွင့္ ၃လ တို႔အျပင္ ယခုအခါ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁ႏွစ္ တို႔ကို ျဖည့္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

Maxima Deposits ျဖင့္၁လ အတြက္ ၉%၊ ၃လအတြက္ ၉.၂၅% ႏွစ္စဥ္တိုးမ်ား ရရွိနိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး ၁ႏွစ္အတြက္ ၁၀%၊ ၉လ ႏွင့္ ၆လ အတြက္ ၉.၅% စေသာ အျမင့္မားဆုံးေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံၿပီး ေငြစုလိုသူမ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီး အပ္ေငြကို ပမာဏ အကန႔္အသတ္မရွိထည့္သြင္းအပ္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြအပ္ႏွံျခင္းကို ေငြသား၊ အျခားဘဏ္မွ Interbank ေငြလႊဲ (သို႔) ခ်က္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္မွာ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႕ အထိသာျဖစ္လို႔ ကာလရွည္ လုံၿခဳံစြာ ေငြစုတိုးပြားလိုသူမ်ားအေနနဲ႕ ယခုပဲ နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ အေသးစိတ္ လာေရာက္စုံစမ္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022